Skip to content

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Codrico Rotterdam B.V. In deze privacy policy informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u privacy rechten kunt uitoefenen en geven wij u overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Deze privacy policy is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Codrico B.V., hierna genoemd Codrico. Deze privacy policy geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Codrico gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, na 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden door Codrico verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten; Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met (medewerkers van) klanten, leveranciers en bezoekers van de website. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het verwerken en verkopen van onze producten.
 • Afhandeling van de door u gestelde vraag; Indien u via het contactformulier op onze website een vraag stelt, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 • Het voeren van administratie; Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van klanten, werknemers en leveranciers.
 • Het beveiligen van uw en onze eigendommen; Wij beveiligen ons terrein o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, bezoekers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het bedrijventerrein wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Codrico. Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Codrico verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Tevens geldt dit voor het uitvoeren van de administratie.
 2. Gerechtvaardigd belang:
  – Codrico heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van medewerkers en bezoekers. Middels een privacytoets heeft Codrico gewaarborgd dat de privacy impact van betrokkenen (degenen die gefilmd worden) minimaal is.
  – Voor de afhandeling van uw vragen via het contactformulier op de website, geldt ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag. Het is in het belang van beide partijen dat betrokkenen een tijdige en inhoudelijk correcte reactie ontvangen op hun verzoek.
 3. Voldoen aan wettelijke verplichting Codrico dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een wettelijke verplichting als de Fiscale Bewaarplicht.
 4. Toestemming Codrico houdt via een mailing klanten en geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten. De grondslag hiervoor is toestemming van de betrokkenen. Als betrokkenen mailings willen ontvangen, dienen zij hiervoor expliciete toestemming te geven aan Codrico.

Met wie deelt Codrico uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • 1. Dienstverleners die voor Codrico werken We werken samen met dienstverleners, bijvoorbeeld de leveranciers die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in verwerkersovereenkomsten.
 • 2. Belastingdienst In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Codrico uw persoonsgegevens?

Codrico bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy policy genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is overeenkomstig de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Camerabeelden bewaren we maximaal 72 uur. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Codrico van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@codrico.com. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Heeft u een klacht over de wijze waarop Codrico uw persoonsgegevens verwerkt dan kunt u dat melden via privacy@codrico .com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.